Dec 26, 2011

cold day


Và thế là,
Một lần nữa, mọi kế hoạch của mình lại phải thay đổi :) dù sao thì cũng có những điều tuy đến sau phải được ưu tiên hàng đầu, nhỉ ;)

No comments: